Musiklinjen

Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik. Undervisningen skal bidrage til elevernes aktive deltagelse i musiklivet samt udvikling af elevernes evne til at forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud. Gennem aktiv beskæftigelse med musik skal undervisningen medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, ligesom musikken skal bidrage til elevernes forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.

 Undervisningen lægger vægt på både praktiske og teoretiske færdigheder samt samspillet mellem disse. Der tages udgangspunkt i tanken om, at det musikalske fungerer som en alternativ udtryksform, der styrker den enkelte elevs faglige og personlige udvikling. Endvidere danner det musikalske arbejde ramme for fællesskaber, hvori den enkelte elev har mulighed for at tage ansvar og udvikle sine samarbejdsevner gennem deltagelse i et forpligtende samarbejde med et fælles mål.

 På musiklinjen arbejdes der med mange forskellige områder inden for faget. Konkret arbejdes der i undervisningen med bl.a. sammenspil, sang, musikteori, stomp, elevernes eget materiale, forskellige musikgenrer, musik og bevægelse, improvisation, musiklytning mv. Der er således rig mulighed for at udnytte og arbejde med elevernes allerede eksisterende viden fra andre fag og øvrige hverdagsliv. I musikundervisningen vil der altid tages udgangspunkt i de enkelte elever, ligesom elevernes medbestemmelse i forhold til undervisningens indhold vægtes højt

Made by Outsource dk